مهندس امیر احمدی

مهندس امیر احمدی

مدیریت عامل

کد AA00100

خانم کبری خانزاده

خانم کبری خانزاده

مدیریت داخلی

کد KKH00102

خانم شقایق احمدی

خانم شقایق احمدی

امور crm و happy call

کد SHA00111

خانم مرضیه حسین پور

خانم مرضیه حسین پور

کاربر ارشد کال سنتر

کد MH00101

خانم مریم پوشش

خانم مریم پوشش

امور پذیرش و حسابداری

کد MP00109

مهندس محمد رضا نورانی

مهندس محمد رضا نورانی

کارشناس فنی

کد MN00132

مهندس مهدی شریفی راد

مهندس مهدی شریفی راد

کارشناس امور گارانتی و نصب و راه اندازی در محل

کد MSH00115

مهندس یوسف عبداللهی

مهندس یوسف عبداللهی

کارشناس امور گارانتی و نصب و راه اندازی در محل

کد UA00110

مهندس پژمان پرانداخ

مهندس پژمان پرانداخ

کارشناس فنی

کد PP00105

تکنسین میثم نبی زاده

تکنسین میثم نبی زاده

تکنسین فنی

کد MN00133

تکنسین یاسر پیروی

تکنسین یاسر پیروی

تکنسین حمل و نصب و راه اندازی در محل

کد YP00129